Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu (zgodnie z art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. Dz.U. poz. nr 1445). (Polityka prywatności)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://lovemade.pl/

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lovemade.pl prowadzony jest przez Magdalenę Kędzior prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LOVEMADE Magdalena Kędzior wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer NIP: 8181582552, REGON: 366894382. Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jarosława Dąbrowskiego 11/15, 35-036 Rzeszów. Adres e-mail: kontakt@lovemade.pl, nr telefonu: (+48) 696 086 290.

1a. Definicje:
a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego (do doręczeń) - ul. Szulborska 3/5 m. 305, 01-104 Warszawa,
b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,
c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,
f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
h) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,
i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) Rachunek Bankowy Sprzedającego – 77 1950 0001 2006 0020 9124 0001 prowadzony przez Idea Bank S.A.,
k) Regulamin – niniejszy regulamin,
l) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lovemade.pl
m) Sprzedający; Usługodawca – Magdalenę Kędzior prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LOVEMADE Magdalena Kędzior, numer NIP: 8181582552, REGON: 366894382,
n) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
o) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
p) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
r) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,
s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
t) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,
u) Adres E-mail Sprzedającego - kontakt@lovemade.pl.

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu. 

6. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lovemade.pl, pod numerem telefonu:(+48) 696 086 290 (w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

8. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

§ 1a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/Usługodawcę.

2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy, chyba, że Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych albo na otrzymywanie informacji handlowych również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży w formie Newsletteru. 

3. Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących powszechnie przepisach.

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

3a. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

4c. W przypadku jedynie częściowej kompletacji zamówienia, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość e-mail oraz telefoniczną z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia Klientowi zostaną zwrócone niezwłocznie wszelkie dokonane przez niego nienależne płatności.

5. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:
a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas składania zamówienia wraz z kopią niniejszego Regulaminu,
c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

6. Sprzedający wystawia na życzenie Klienta faktury VAT. Złożenie zamówienia na wystawienie faktury VAT przez Klienta może zostać złożone w dowolnej formie i jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podanego w formularzu zamówienia w formacie PDF do samodzielnego wydruku.

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
b) płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24,
c) płatność za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal, obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Poczta Polska (kurier 48h),
b) przesyłka kurierska,
c) paczkomat InPost.

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium tych państw, których wybór jako krajów dostawy umożliwia Sprzedający w trakcie składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, miejsca dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowywanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b.

5. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy i dotyczy on wysyłek krajowych. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce, termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy. Termin dostawy wysyłek zagranicznych ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od wyboru sposobu dostarczenia produktu.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – od dnia złożenia poprawnej dyspozycji zapłaty w systemie Przelewy24,
c) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c - od dnia złożenia poprawnej dyspozycji zapłaty w systemie Paypal,

6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

7. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.

§ 4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - RODZAJ I ZAKRES;

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Formularz Zamówienia i Newsletter.

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne. 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu mają na celu umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży (w szczególności złożenia Zamówienia przez Klienta) oraz jej realizacji, jak również dostarczania przez Sprzedającego informacji handlowych Kupującemu.

3. Koszyk jest funkcją sklepu pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby mogącej być klientem sklepu w myśl niniejszego Regulaminu. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

3a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu symbolu koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego symbolu.

4. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

a) wypełnieniu formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych,

b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy), pole potwierdzenia zapoznania się przez Usługobiorcę z regulaminem, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie przez Klienta. Wyrażenie takiej zgody może nastąpić za pośrednictwem dostępnego w serwisie internetowym Sprzedającego formularza lub telefonicznie. 

5a. Newsletter polega na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji odnośnie nowych produktów lub też innych informacji handlowych. Jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, informacja handlowa może być dostarczana mu również w formie wiadomości SMS na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego.

6. Formularz Zamówienia i Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) Dostęp do poczty elektronicznej,
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
g) Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,
h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7a. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać:
a) wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego, wysłanie wiadomości SMS na numer Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,
b) wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy niebędącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

10. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

11. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

12. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Sklep Internetowy korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie sklepu.

§ 5

REKLAMACJA

 1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku jest w szczególności Kodeks Cywilny. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

4. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

5. Postanowienia zawarte w ust. 2-4 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego). 

6. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

7. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:
a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. 

8. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:                              
a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności.
b) treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży /oświadczenie o wymianie produktu na wolny od wad/ oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży)
c) dane kontaktowe.
Wzór przykładowego formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu 

9. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego. 

10. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.

11. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej prosimy dołączyć „Formularz reklamacji”. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja co do zasady powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Lovemade rozpatrzy reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary, a także zwróci Kupującemu poniesione przez niego koszty związane z procedurą reklamacji jak np. koszty wysyłki towaru.

10. Postanowienia ustępów 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

§ 5a

GWARANCJA

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb  innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,
c) poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego.

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (od Sprzedawcy do Klienta).

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie  upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9a. Rabat udzielony na zakup łączony kilku towarów (zestaw) przysługuje jedynie przy skutecznym zakupie całości zestawu. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru objętego rabatem z uwagi na zakup łączony kilku produktów (zestaw), Klient może powiadomić Sprzedawcę, że rezygnuje jedynie z części zakupionych towarów i zwrócić je Sprzedającemu. Sprzedawca rozliczając zwrot potrąci ze zwracanej kwoty rabat jaki został udzielony na zakup łączony.

10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

11. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 7

WYMIANA TOWARU

1.Klient może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Możliwość wymiany należy każdorazowo potwierdzić ze  Sprzedającym, gdyż dostępność innych rozmiarów i kolorów nie jest zawsze gwarantowana. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć wymieniany towar na adres korespondencyjny Sprzedającego. 

2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby wymiana towaru trwała nie dłużej niż 14 dni roboczych. 

4. Klient korzystając z procedury wymiany poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sprzedającego.

5. Przesłanie towaru do Klienta zostanie wykonane przez Sprzedającego poprzez najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jeśli Zamawiający życzy sobie inną formę dostawy, niż wybrana przez Sprzedającego, musi dopłacić różnicę w cenie do wybranej przez siebie przesyłki.

6. W celu ułatwienia procedury wymiany towaru Klient może wypełnić formularz Wymiany Towaru, będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

1a. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Usługobiorca ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. Rzym I).

1b. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym w Danii lub Wielkiej Brytanii rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl przepisów ochrony konsumenta właściwych dla Państwa, w którym Klient/Usługobiorca ma miejsce zamieszkania na podstawie przepisów Konwencji Rzymskiej z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.

1c. Dla sporów wynikłych na tle realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zamieszkałym poza Unią Europejską właściwe będą przepisy prawa polskiego.

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedającego. Wobec Klienta/Usługobiorcy niebędącego jednocześnie Konsumentem mającego siedzibę poza terytorium Polski właściwe będą przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1a i 1b.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 01.06.2017 

ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza reklamacji   PDF   DOC

Wzór formularza zwrotu   PDF   DOC

Wzór formularza wymiany towaru   PDF   DOC